top of page

OUR PRODUCTS

บริษัท ธนาดุลฯ ให้คำปรึกษา บริการ และจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช และอุตสาหกรรมโรงหล่อ

- ออกแบบกระบวนการสกัด/กลั่นน้ำมันพืช ออกแบบโครงสร้างโรงงานและก่อสร้าง

- จำหน่ายเครื่องสกัดน้ำมันพืช (Screw presses) และอะไหล่จากประเทศเยอรมนี

- จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรขึ้นรูปโลหะจากประเทศเยอรมนี

OUR PRINCIPALS

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- โรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันพืชจาก Veendeep Oiltek Exports Pvt. Ltd. ประเทศอินเดีย

- เครื่องสกัดน้ำมันพืช (Screw presses) และอะไหล่จาก Egon Keller GmbH & Co. KG ประเทศเยอรมนี

- อะไหล่เครื่องจักรขึ้นรูปโลหะจาก Carl Aug. Picard GmbH & Co. KG ประเทศเยอรมนี

bottom of page